OPTIMALIZACE
- produktu nebo procesu

Jednou z mnoha výhod statistického navrhování experimentů je, že může probíhat postupně v několika krocích (sekvenčně). Znalosti o důležitosti faktorů získané ve fázi screeningu můžete přenést do fáze charakterizace pro zjištění interakcí mezi faktory. V případě potřeby provedením několika dalších pokusů můžete přejít až do fáze optimalizace pro nalezení nejlepší možné kombinace nastavení faktorů. Jedná se tedy o ucelenou strategii a nikoliv o metodu pokus/omyl nebo jednorázový experiment alá sázka na jednu kartu. Výsledkem optimalizace pomocí DoE je odezvová plocha, což není nic jiného než mapa s vrstevnicemi, která vám ukáže směr postupu a umožní předpovídat chování vašeho produktu nebo procesu.

Případová studie - Zvýšení konverze chemické reakce

Níže uvedená případová studie ukazuje možnosti optimalizace ve výrobě chemických látek. Cílem bylo dosáhnout konverze (neboli stupně přeměny výchozí látky na produkt) větší než 80 % a dosáhnout aktivity látky hodnoty 63. Za tímto účelem byly zkoumány tři faktory - čas neboli doba trvání reakce, teplota reakční směsi a množství katalyzátoru přidané do reakce. Jak si můžete všimnout v tabulce, experiment byl proveden ve dvou dnech. V prvním dnu byl proveden tzv. úplný faktoriální plán - ten je stejný jako se používá pro charakterizaci. Už po vyhodnocení prvního dne se dá zjistit, že největší vliv na konverzi výchozí látky má množství katalyzátoru, teplota reakční směsi a jejich vzájemná interakce (při větším množství katalyzátoru se dosáhne stejně velké konverze i při nižší teplotě). Za účelem optimalizace se navazuje na pokusy z prvního dne a zároveň je potřeba nahlédnout o kus dál v experimentálním prostoru, což se provedlo širším nastavením úrovní jednotlivých faktorů. Síla statisticky navrženého experimentu je i v tom, že pomocí tzv. středových bodů plánu (pokusy 10, 11, 12 a 19, 20) se zjistí, jestli faktory, které nemáme v průběhu experimentu pod kontrolou, výrazně neovlivnily všechny ostatní pokusy v prvním nebo druhém dni a pokud ano, tak tento neznámý efekt započítat.

Design of Experiments

Na obrázcích níže jsou zobrazeny přehledné výsledky vlivu jednotlivých faktorů na konverzi výchozí látky. Jak bylo napsáno v popisu metody optimalizace, jedná se o grafy odezvových ploch, které názorně ukazují směr největšího přírůstku konverze (při největším množství katalyzátoru spolu s nejvyšší teplotou). Tyto 3D plochy se dají převést do 2D podoby, čímž vzniknou vrstevnice. Proto výsledek optimalizace připomíná mapu, která vás dovede k vytyčenému cíli. Čas reakce už nemá na konverzi tak velký vliv, ale je důležitý při vyhodnocování aktivity látek v reakční směsi.

Design of Experiments
Design of Experiments

Cílem této optimalizace bylo dosáhnout konverze výchozí látky větší než 80 % při aktivitě na hodnotě 63. Tyto požadavky jsou vymezeny rampou (intervalem) v obdélnících s modrou tečkou na obrázku vpravo. Program následně vypočítá všechny kombinace výsledků vedoucí k požadovanému řešení. Všechny vyhovující výsledky jsou seřazeny podle důležitosti kladené na jednotlivé požadavky. Nejlepší možné nastavení této optimalizace je vidět v obdélnících s červenou tečkou. Výsledkem je, že při nastavení času reakce na 47 minut, teploty reakční směsi na 90 °C a množství katalyzátoru 2,68 % dostaneme konverzi výchozí látky 91,32 % při požadované aktivitě na hodnotě 63.

Design of Experiments

"Mapa s vrstevnicemi" pro faktory množství katalyzátoru a čas reakce je na levém obrázku níže. "Vlajka cílového tábora" je na něm vztyčena v červené oblasti značící "kýžené vrcholy" s nejvyšší konverzí výchozí látky podle požadavků optimalizace. Na pravém dolním obrázku je rovněž velmi užitečný graf. Je to procesní okno, které ohraničí žlutou oblast všech možných nastavení času reakce a množství katalyzátoru, které poskytnou požadovanou konverzi nad 80 % a aktivitu na hodnotě 63 ± 3. Když se budete s nastavením času reakce a množstvím katalyzátoru pohybovat v sytě žluté oblasti, máte 95%-ní jistotu, že dosáhnete požadované konverze a aktivity zároveň.
Disponovat podobnými znalostmi o vašem produktu nebo procesu může být vaší konkurenční výhodou, ale možná i požadavkem od některých auditorů nebo regulačních autorit.

Pokud Vás toto téma zaujalo a chtěli byste se na cokoliv zeptat, neváhejte mě kontaktovat kliknutím na tento formulář na hlavní stránce.

Design of Experiments
Design of Experiments